thcongorg1

Members
  • Content count

    1
  • Joined

  • Last visited

About thcongorg1

  • Rank
    Rookie
  • Birthday 12/12/1991
  1. NhÃ* b?n dang s? d?ng di?u hòa, b?n mu?n sua dieu hoa, b?o du?ng, s?a di?u hòa t?i nhÃ*, thao lap dieu hoa, . hãy d?n v?i chúng tôi - Trung tâm di?n t? di?n lanh 247 lÃ* môt trong nh?ng trung tâm hÃ*ng d?u chuyên cung c?p d?ch v? D?CH V? S?A CH?A DI?U HÃ’A,B?O DU?NG DI?U HÃ’A, THÃO L?P DI?U HÃ’A chuyên nghi?p cho di?u hòa t?i HÃ* N?i vÃ* các t?nh lân c?n vÃ* các t?nh lân c?n. Khi d?n v?i chúng tôi, quý khách s? du?c s? d?ng nh?ng d?ch v? t?t nh?t, nhanh nh?t, hi?u qu? vÃ* giá c? h?p lÃ* nh?t. NgoÃ*i ra chúng tôi cung nh?n b?o du?ng cho cá nhân hay t? ch?c, t?i nhÃ* hay t?i co quan d?i v?i t?t c? các lo?i di?u hòa c?a các hãng n?i ti?ng nhu LG, Daikin, Panasonic, DAIKIN, Mitsubishi , . V?i phuong châm: " CH? TÃN DÀNH CH?N NI?M TIN " hãy g?i cho chúng tôi ngay khi thi?t b? di?u hòa c?a công ty , nhÃ* b?n có v?n d? chúng tôi r?t hân h?nh du?c ph?c v? quý khách. S? hÃ*i lòng c?a quý khách lÃ* ni?m vinh h?nh c?a chúng tôi. Hãy g?i cho chúng tôi d? du?c tu v?n t?t nh?t (DT 0938355888) - Chúng tôi s? ki?m tra b?nh cho di?u hòa mi?n phÃ*, báo giá cho quý khách hÃ*ng tru?c khi s?a ch?a ho?c thay m?i - Ki?m tra lu?ng gas trong,báo giá cho quý khách hÃ*ng tru?c khi n?p gas. - Nh?n s?a ch?a b?o trì máy l?nh cho công ty, nhÃ* hÃ*ng , khách s?n , nhÃ* riêng. - B?o hÃ*nh dÃ*i h?n, uy tÃ*n - LÃ*m vi?c c? ngÃ*y L? vÃ* Ch? Nh?t. Chúng tôi nh?n s?a ch?a di?u hòa, bao duong dieu hoa, tháo l?p di?u hòa theo yêu c?u c?a co quan giá c?nh tranh b?o hÃ*nh uy tÃ*n (có dán tem b?o hÃ*nh) vÃ* có hóa don VAT. Liên h? HÃ* N?i: 0938355888 .